NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CƠ CHẾ TẬP SỰ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI HỌC VIỆN DÂN TỘC

  • Đậu Thế Tụng
  • Phan Hồng Minh

Tóm tắt

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của công tác lãnh đạo, quản lý của Học viện Dân tộc; từ chức năng nhiệm vụ được giao; từ các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về tập sự lãnh đạo, quản lý và những vấn đề đặt ra từ tập sự lãnh đạo, quản lý tại một số cơ quan, đơn vị, Bộ ngành, nhóm tác giả tập trung nghiên cứu xây dựng cơ chế tập sự lãnh đạo quản lý tại Học viện Dân tộc, trong đó đặc biệt lưu ý đến điều kiện thực tiễn và tính đặc thù của Học viện Dân tộc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24