ẢNH HƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA HỘ DÂN TỘC KHMER TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

  • Huỳnh Trường Huy
  • Nguyễn Thị Tú Trinh
  • Phí Thị Đan Thanh
Từ khóa: Chương trình tín dụng chính sách; Thu nhập; Hộ dân tộc Khmer, tỉnh Sóc Trăng.

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu là phân tích ảnh hưởng của chương trình tín dụng chính sách đối với thu nhập của hộ dân tộc Khmer tại tỉnh Sóc Trăng. Số liệu thu thập từ 227 hộ dân tộc Khmer nghèo, trong đó có 119 hộ tham gia vào chương trình và 108 hộ không tham gia chương trình. Mô hình Probit và phương pháp phân tích điểm xu hướng (PSM) được sử dụng để đánh giá tác động của chương trình. Điều đó cho thấy khả năng tham gia vào chương trình tín dụng chính sách phụ thuộc vào trình độ học vấn, hôn nhân, mối quan hệ xã hội của chủ hộ, hộ có đất sản xuất, số lần vay vốn và hộ có vay vốn phi chính thức. Kết quả phân tích tác động cho thấy, thu nhập của hộ tham gia chương trình tín dụng chính sách cao hơn hộ không tham gia từ 7.362.000 đồng/năm đến 8.223.000 đồng/năm. Từ kết quả này cho thấy phần nào sự tác động tích cực của chương trình tín dụng chính sách đối với thu nhập của hộ Khmer nghèo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc