CHUYỂN ĐỔI SINH KẾ Ở CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ KHU VỰC TÂY DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

  • Nông Bằng Nguyên
Từ khóa: Chuyển đổi sinh kế; Dân tộc thiểu số tại chỗ; Khu vực Tây duyên hải miền Trung; Thực trạng.

Tóm tắt

Từ sau năm 1975, Đảng và Nhà n­ước đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế cho các dân tộc thiểu số tại chỗ ở khu vực Tây duyên hải miền Trung. Những thành tựu đạt được đã làm thay đổi đáng kể đời sống người dân, song do đặc thù về điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử và trình độ phát triển tự thân, đến nay, kinh tế các dân tộc thiểu số tại chỗ khu vực này vẫn đang trong tình trạng chậm phát triển. Bên cạnh những thách thức chung của cả nư­­ớc, các dân tộc thiểu số tại chỗ nơi đây đang đối mặt với một số vấn đề khó khăn về kinh tế cần giải quyết để có thể phát triển bền vững, trong đó có vấn đề chuyển đổi sinh kế.
Trong phạm vi bài viết, tác giả trình bày thực trạng chuyển đổi các sinh kế, thảo luận một số vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp làm cơ sở xây dựng chính sách phát triển sinh kế bền vững đối với các dân tộc thiểu số tại chỗ ở khu vực Tây duyên hải miền Trung.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc