MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGUỒN NHÂN LỰC DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY

  • Hà Trọng Nghĩa
  • Nguyễn Duy Dũng
Từ khóa: Nguồn nhân lực; Dân tộc thiểu số; Vùng dân tộc thiểu số; Thực trạng; Giải pháp.

Tóm tắt

Trong các thời kỳ phát triển của đất nước, nguồn nhân lực luôn được coi là nguồn lực quan trọng nhất đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Con người đủ trình độ, năng lực mới có thể khai thác tốt các nguồn lực khác. Chính vì vậy, trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay, xuất phát từ thực tế chất lượng nguồn nhân lực việc phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số ở nước ta là vấn đề hết sức quan trọng, cần phải có định hướng, kế hoạch, chiến lược lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong bài viết, tác giả tập trung phân tích thực trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hiệu quả nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc