CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN TẠI VÙNG TÂY BẮC

  • Đỗ Thùy Ninh
  • Nguyễn Quang Hợp
  • Đàm Thanh Thủy
  • Nguyễn Thị Yến
Từ khóa: Tây Bắc; Dân tộc thiểu số; Trình độ đại học trở lên; Việc làm; Các yếu tố tác động đến việc làm

Tóm tắt

Phát triển nguồn nhân lực là yêu cầu quan trọng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc. Thời gian qua, nhờ các chính sách đào tạo tích cực của Đảng và Nhà nước, nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng Tây Bắc ngày tăng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm hiện nay ở vùng Tây Bắc tương đối nhiều. Để giải quyết vấn đề này, trước hết cần nhận diện các yếu tố tác động đến việc làm của người dân tộc thiểu số có trình độ đại học trở lên. Nghiên cứu này phân tích các yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan tác động đến việc làm của người dân tộc thiểu số có trình độ đại học trở lên tại vùng Tây Bắc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc