MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG TÂY BẮC TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  • Hoàng Ngọc Anh
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; Phát triển nguồn nhân lực; Dân tộc thiểu số; Dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc.

Tóm tắt

Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng trưởng kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống các dân tộc thiểu số, tăng cường công tác an ninh - quốc phòng; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy vai trò động lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, việc phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc cần được quan tâm toàn diện từ phát triển thể chất, nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, rèn luyện các phẩm chất tâm lý xã hội thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ việc phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, bài viết này đưa ra một số giải pháp thiết thực, cụ thể, nhằm phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số đối với vùng này trong bối cảnh hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc