GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XUNG ĐỘT XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI Ở MỘT SỐ TỈNH TÂY BẮC

  • Hoàng Việt Anh
  • Nguyễn Thị Kim Hoa
  • Phí Hùng Cường
Từ khóa: Giải pháp; Quản lý xung đột xã hội; Đất đai; Tây Bắc.

Tóm tắt

Quản lý và giải tỏa xung đột xã hội về đất đai là một trong những nhiệm vụ quan trọng của xã hội nhằm giữ vững ổn định chính trị và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong các điểm nóng chính trị, xã hội ở Việt Nam hiện nay thì có tới gần 70% điểm nóng có nguyên nhân mâu thuẫn chủ yếu từ những việc liên quan đến đất đai.
Vùng Tây Bắc là địa bàn quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. Trong những năm qua, tại một số tỉnh Tây Bắc đã nổi lên những mâu thuẫn xã hội liên quan đến đất đai, kéo dài nhiều năm, gây khó khăn cho đời sống dân cư và sự quản lý của các cấp chính quyền. Các vấn đề như năng lực quản lý xã hội của hệ thống quản lý, khung pháp lý quản lý đất, quyền sử dụng đất; nhận thức của người dân, sự chiếm dụng, lạm dụng đất, … đòi hỏi các cấp lãnh đạo cần phải xem xét các xung đột xã hội liên quan đến đất đai theo những cách tiếp cận mới để có các giải pháp quản lý xung đột xã hội liên quan đến đất đai, thực hiện cơ chế và ban hành chính sách liên vùng phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc