QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

  • Nguyễn Thị Phương
  • Ngô Quang Sơn
Từ khóa: Tệ nạn xã hội; Giáo dục kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh; Quản lý phát triển mô hình giáo dục kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội; Học sinh ở các trường trung học phổ thông; Tỉnh Lâm Đồng.

Tóm tắt

Tệ nạn xã hội đã gây ra những tác hại nghiêm trọng và hậu quả khôn lường về mọi mặt của đời sống con người. Hiện nay, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường đã và đang tác động xấu tới việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh ở các trường trung học phổ thông của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2016-2020, để làm sáng tỏ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, thông qua đó nhóm tác giả xây dựng hệ thống các biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh ở các trường trung học phổ thông của tỉnh Lâm Đồng, nhằm ngăn chặn tệ nạn xã hội trong học đường, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách học sinh trong giai đoạn hiện nay trước bối cảnh hội nhập và đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ