PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG

  • Lê Sỹ Điền
  • Nguyễn Văn Thu
Từ khóa: Môn Ngữ văn; Tư duy phản biện; Học sinh; Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương; Trò chơi học tập phát huy năng lực tư duy phản biện.

Tóm tắt

Phát triển tư duy phản biện là hoạt động quan trọng, cần thiết cho học sinh trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay. Đây cũng là mục tiêu quan trọng của một nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả tập trung trình bày một số vấn đề lý luận về tư duy phản biện, những thuận lợi và khó khăn trong việc phát huy năng lực tư duy phản biện trong giờ dạy học môn Ngữ văn tại các trường trung học phổ thông nói chung và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương nói riêng. Trên cơ sở đó, đề xuất một số hình thức tổ chức trò chơi nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực một cách hài hòa, cân đối là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ