QUẢN LÝ HIỆU QUẢ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG XU THẾ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 - THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP

  • Nguyễn Xuân Chính
Từ khóa: Thiết bị dạy học; Thực trạng và giải pháp quản lý hiệu quả thiết bị dạy học; Trường trung học cơ sở; Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; Xu thế cách mạng công nghiệp 4.0.

Tóm tắt

Trong thời gian qua, quản lí việc trang bị, bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở đã được quan tâm hơn, góp phần quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Quản lí việc trang bị, bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học đã dần đi vào nền nếp. Tuy vậy, công tác quản lí thiết bị dạy học ở các trường còn mang tính hành chính, chưa hiệu quả. Tác giả bài báo đã nêu và phân tích sâu sắc thực trạng quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương về những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế từ đó đề xuất hệ thống biện pháp quản lý hiệu quả thiết bị dạy học ở các trung học cơ sở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Khoa học, Giáo dục và Công nghệ