Quay trở lại chi tiết bài viết TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI BẢN THẲM, XÃ BẢN HON, HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU Tải xuống tải PDF