VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH ĐẮK LẮK)

  • Nguyễn Thị Vân Lam
Từ khóa: Người có uy tín; Đồng bào dân tộc thiểu số; Tỉnh Đắk Lắk; Khu vực Tây Nguyên.

Tóm tắt

Tây Nguyên là vùng đất có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Trong những năm gần đây, Tây Nguyên đã phát triển rất nhanh và đạt được những thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Có được những kết quả đó là do trong thời gian vừa qua, các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chính sách dành cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bài viết phân tích vai trò quan trọng của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên (cụ thể là tỉnh Đắk Lắk) đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ vững an ninh quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29