MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẢM BẢO PHÚC LỢI XÃ HỘI CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH CAO BẰNG HIỆN NAY

  • Trương Tất Thịnh
Từ khóa: Phúc lợi xã hội; Chính sách xã hội; Dân tộc thiểu số; Tỉnh Cao Bằng.

Tóm tắt

Bảo đảm phúc lợi xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu là chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước ta nhằm góp phần ổn định, phát triển xã hội, giảm bớt sự chênh lệch về thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thầncho đồng bào. Những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương chính sách, huy động các nguồn lực để thực hiện trợ giúp xã hội, cứu trợ xã hội, ưu đãi xã hội, bảo hiểm xã hội và các dịch vụ xã hội cơ bản như dịch vụ giáo dục đào tạo, y tế chăm sóc sức khỏe, nhà ở, điện nước, thông tin... cho đồng bào. Mặc dù hoạt động này đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ, tuy nhiên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Do đó, để tăng cường bảo đảm phúc lợi xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số cần tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới, hoàn thiện chính sách, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, dự án phúc lợi và phân công, phối hợp chặt chẽ giữ các tổ chức, các lực lượng, tăng cường kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở khái quát một số vấn đề về phúc lợi xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội, tập trung đánh giá thực trạng, làm rõ kết quả, hạn chế và nguyên nhân, bài viết đề xuất một số giải pháp chủ yếu tăng cường bảo đảm phúc lợi xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29