CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC VÀ ĐÀO TẠO CỬ TUYỂN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP

  • Xuyên Lê Như
Từ khóa: Dự bị đại học; Đào tạo cử tuyển; Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số; Vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tóm tắt

Nguồn nhân lực là một trong những nhân tố then chốt quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi địa phương, mỗi
vùng trong bất cứ giai đoạn phát triển. Chính vì vậy, để đẩy nhanh
việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho vùng dân tộc thiểu số
và miền núi, Đảng và Nhà nước đã có các chính sách bồi dưỡng dự
bị đại học và đào tạo cử tuyển cho con em dân tộc thiểu số, con em
gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế -
xã hội đặc biệt khó khăn. Bài viết phân tích thực trạng bồi dưỡng
hệ dự bị đại học và đào tạo cử tuyển trong cả nước thông qua đó đề
xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ bồi dưỡng
dự bị đại học và đào tạo cử tuyển hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-27
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc