CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

  • Trang Trương Thị Thu
Từ khóa: Kinh tế biển; Chính sách phát triển; Phát triển bền vững; Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tóm tắt

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có đường bờ biển dài gần 1.200 km cùng với các điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để
phát triển kinh tế biển và Nhà nước Việt Nam đã có chính sách
nhằm phát triển kinh tế biển ở vùng này theo hướng bền vững. Tuy
nhiên, đến nay những chính sách này còn chưa đồng bộ, nhất quán
và chưa tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế biển theo
hướng bền vững. Bài viết tìm hiểu thực trạng chính sách phát triển
kinh tế biển theo hướng bền vững tại vùng Duyên hải Nam Trung
Bộ trong thời gian gần đây, đồng thời phân tích những thành công
và hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện
tốt hơn nữa chính sách phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững
đối với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-27
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc