PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ MÃNG CẦU TA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC HỘ DÂN TỘC KHMER TẠI THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG)

  • Huy Huỳnh Trường
  • Minh Vũ Thị Thanh
Từ khóa: Hộ dân tộc Khmer; Mãng cầu ta; Sản xuất; Tiêu thụ; Thị xã Vĩnh Châu; Tỉnh Sóc Trăng.

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu là phân tích thực trạng sản xuất và tiêu thụ mãng cầu ta của hộ Khmer tại thị xã Vĩnh
Châu, tỉnh Sóc Trăng, dựa trên cuộc khảo sát các tác nhân thị
trường bao gồm hộ sản xuất, thương lái, người bán lẻ trong và
ngoài địa phương. Kết quả phân tích về thực trạng sản xuất cho
thấy, hộ Khmer trồng mãng cầu có kinh nghiệm canh tác hơn 20
năm, nhưng khả năng tiếp nhận và ứng dụng khoa học kỹ thuật rất
hạn chế. Điều này dẫn đến năng suất và chất lượng thấp. Sự hạn
chế về chất lượng và sản lượng còn khiến phần lớn sản phẩm được
tiêu thụ mang tính riêng lẻ thông qua người thu gom hoặc thương
lái tại địa phương. Nhìn chung, hiệu quả sản xuất mãng cầu ta của
những hộ Khmer hiện tại khá thấp so với một số loại cây trồng
khác như nhãn, xoài, rau màu. Vì vậy, những chương trình, hoạt
động can thiệp về chuyển giao kỹ thuật sản xuất, thay đổi giống
cây, áp dụng phân bón hữu cơ để cải tạo đất sẽ kỳ vọng từng bước
cải thiện năng suất và chất lượng mãng cầu ta trong tương lai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-27
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc