XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH - MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG

  • Nguyễn Thế Vinh
Từ khóa: Tỉnh Bình Dương; Đô thị thông minh; Mục tiêu, động lực phát triển.

Tóm tắt

Xây dựng đô thị thông minh được xem là xu hướng phát triển của nhiều đô thị trên thế giới. Trong thời gian qua, tại Việt Nam, nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Bình Dương cũng đã bước đầu tiếp cận với mô hình này. Đây được xem và xu thế tất yếu mà mọi tỉnh, thành phố đều mong muốn hướng đến nhằm mục đích tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế để phát triển. Bài viết trên cơ sở khái quát những thành tựu nổi bật trong xây dựng đô thị thông minh của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 đã đề xuất những giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả và thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh ở tỉnh Bình Dương, trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-10
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc