DI CƯ NỘI ĐỊA CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ - NHÌN TỪ LÝ THUYẾT LỰC HÚT - LỰC ĐẨY ĐẾN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

  • Nguyễn Thu Trang
Từ khóa: Di cư; Dân tộc thiểu số; Lý thuyết di cư; Chính sách dân tộc; Định canh định cư…

Tóm tắt

Di cư nội địa của các tộc người thiểu số Việt Nam là một trong những vấn đề làm chậm lại quá trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ trong những năm qua. Điều đó phản ánh phần nào sự chưa phù
hợp trong việc ban hành chính sách hỗ trợ di cư hiện tại. Nghiên cứu từ góc độ lý thuyết lực hút - lực đẩy
đối với việc ban hành và thực hiện chính sách góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho các nhà xây dựng
và hoạch định chính sách dân tộc ở Việt Nam. Bài viết này là một tổng quan quy mô nhỏ về chính sách
định canh định cư từ lý thuyết đến thực tiễn của Chính phủ Việt Nam kể từ sau đổi mới (1986) đến nay.
Từ đó, bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng thực hiện tại các “nhân tố lực
hút và lực đẩy” trong tiến trình di cư.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-06
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc