THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG BIÊN GIỚI MIỀN NÚI PHÍA BẮC, VIỆT NAM

  • Vũ Vân Anh
  • Dương Quỳnh Phương
  • Đinh Đức Hợi
  • Phí Hùng Cường
Từ khóa: Kinh tế biên giới; Miền núi phía Bắc; Vùng dân tộc thiểu số; Dân tộc thiểu số.

Tóm tắt

Phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số biên giới miền núi phía Bắc là một trong những vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chú trọng. Điều này không chỉ nhằm chăm lo, cải thiện cuộc
sống cho đồng bào tốt hơn, mà còn hướng tới xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và hạnh
phúc; đảm bảo an ninh, quốc phòng của nước ta. Để thực hiện mục tiêu to lớn trên, trong những năm qua,
bên cạnh những chính sách phát triển chung, Đảng và Nhà nước đã có nhiều quyết sách, chủ trương lớn
về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng miền núi và đồng bào dân tộc. Nhờ đó,
sự nghiệp phát triển vùng dân tộc thiểu số biên giới miền núi phía Bắc đã thu được những thành tựu quan
trọng về mọi mặt, từng bước ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, góp phần đáng kể vào công cuộc phát
triển quốc gia, thành công của xóa đói, giảm nghèo. Do vậy, nghiên cứu thực trạng kinh tế vùng biên giới
và đề xuất một số giải pháp tăng cường phát triển kinh tế bền vững ở khu vực này là cần thiết.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-07-06
Chuyên mục
Chiến lược và Chính sách Dân tộc