Quay trở lại chi tiết bài viết Một số đặc trưng trong Châu bản thời vua Bảo Đại./Some features of Royal Decrees under the reign of emperor Bảo Đại. Tải xuống tải PDF