Quay trở lại chi tiết bài viết Điện Thái Hòa và Điện Cần Chánh thời Nguyễn nhìn từ góc độ bố trí không gian nghi lễ. Tải xuống tải PDF