Quay trở lại chi tiết bài viết Phong trào Đồng khởi ở Thừa Thiên Huế từ năm 1964 đến đầu năm 1965. Tải xuống tải PDF