Người sáng chế ra chiếc Xích lô ở châu Á là người Pháp.

  • Cécile Négret (Nguyễn Bảo Quốc dịch).
Từ khóa: st
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-24
Chuyên mục
TƯ LIỆU