Quay trở lại chi tiết bài viết Con đường bình thường của các đồng tiền “An Nam”/The ordinary appearance “Annam” coins Tải xuống tải PDF