Tìm hiểu một số giải pháp tăng thu nhập cho nông dân của Trung Quốc trong 10 năm gần đây

  • NGUYỄN THANH GIANG

Abstract

     Nông dân là vấn đề hạt nhân của công tác "tam nông" (nông nghiệp, nông thôn, nông dân); còn tăng thu nhập cho nông dân lại là vấn đề hạt nhân của vấn đề nông dân. Bài viết trình bày và phân tích một số lý do và giải pháp chủ yếu nhằm tăng thu nhập cho nông dân Trung Quốc 10 năm gần đây, sau đó rút ra một số nhận xét có thể gợi mở cho Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Published
2017-01-05
Section
CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI