Phát triển giáo dục đại học, bồi dưỡng nhân tài của Trung Quốc thế kỷ XXI

  • TRÂN ÁNH TUYẾT

Abstract

       Bài viết trình bày và phân tích những đổi mới về quan niệm giáo dục trong phát triển giáo dục đại học, bồi dưỡng nhân tài của Trung Quốc trong thế kỷ 21 và thực tiễn phát triển giáo dục đại học, bồi dưỡng nhân tài của Trung Quốc trong 10 năm đầu thế kỷ 21.

điểm /   đánh giá
Published
2017-01-06
Section
LỊCH SỬ - VĂN HÓA