XÂY DỰNG THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC CÔNG BẰNG

  • TRẦN MINH ĐỨC

Abstract

Bài viết nghiên cứu, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế trong việc thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2012 có hiệu lực từ 01/07/2013, trên cơ sở tiếp thu những kinh nghiệm xây dựng thuế thu nhập lũy tiến từng phần của một số nước trong khu vực, bài viết đưa ra một số ý kiến về việc xây dựng lại biểu thuế suất lũy tiến từng phần, biểu thuế toàn phần nhằm đảm bảo nguyên tắc công bằng.
điểm /   đánh giá
Published
2015-08-05
Section
SOCIAL SCIENCES