Một số ý kiến về việc hoàn thiện quy định về giám định tư pháp trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

  • NGUYỄN THỊ LOAN

Abstract

Bài viết phân tích những sửa đổi trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về: thủ tục, thẩm quyền trưng cầu giám định tư pháp, thực tiễn giám định tư pháp, trên cơ sở đó, đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện những quy định về giám định tư pháp trong Bộ luật này.

điểm /   đánh giá
Published
2015-08-05
Section
SOCIAL SCIENCES