NGHIÊN CỨU VIỆC DUY TRÌ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

  • Thi Ngoc Uyen Nguyen
Từ khóa: Giáo viên tiếng Anh, việc duy trì năng lực ngoại ngữ, phát triển nghiệp vụ, Việt Nam.

Tóm tắt

Nghiên cứu này xem xét việc duy trì năng lực ngoại ngữ của giáo viên tiếng Anh cấp trung học phổ thông khu vực miền Trung Tây nguyên, Việt Nam. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát, viết hồi tưởng và phỏng vấn 150 giáo viên tiếng Anh đã đạt được chứng chỉ C1 sau các khóa bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ dành cho giáo viên THPT do Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 tổ chức. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 20.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù có nhiều khó khăn cản trở việc giáo viên duy trì năng lực ngoại ngữ, phần lớn giáo viên đã nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động nhằm duy trì năng lực đã đạt được. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các đối tượng có liên quan nghiên cứu, đề xuất những tác động phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng các khóa bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho giáo viên, góp phần nâng cao hiệu quả việc duy trì năng lực năng lực ngoại ngữ của giáo viên trong bối cảnh hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-18