KIẾN THỨC PHI CHÍNH THỐNG VÀ TIỀM NĂNG THAY ĐỒI THÁI ĐỘ VÀ THẾ GIỚI QUAN CỦA NGƯỜI HỌC: NGHIÊN CỨU Ở MỘT LỚP HỌC LỊCH SỬ HOA KỲ

  • Lê Thanh Hải Cao
  • Phước Quý Châu Dương
  • Anh Huy Phạm
Từ khóa: kiến thức phi chính thống, thái độ, suy nghĩ khác biệt, khoa học luận, lịch sử

Tóm tắt

Khái niệm kiến thức phi chính thống do Foucault (1980) đề xuất đã được nhiều nhà giáo dục và học giả nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong nhiều chuyên ngành và lĩnh vực khác nhau nhằm tạo nên một phương pháp giáo dục đề cao tính đa diện của kiến thức đồng thời thách thức sự thống trị của khoa học luận chính thống. Bài báo trình bày kết quả sơ bộ của một nghiên cứu thực nghiệm sử dụng kiến thức phi chính thống trong nỗ lực nhằm  khuyến khích người học suy nghĩ khác biệt và hoài nghi về thực tế được xây dựng trong các sách giáo khoa lịch sử chính thống của Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy mặc dù có nhiều trở ngại ban đầu trong việc làm quen với các khái niệm mới, người học rất hào hứng và tích cực trong suốt quá trình học tập. Bên cạnh đó, các dấu hiệu về sự thay đổi trong cách nhìn nhận về lịch sử của người học (dù còn khá khiêm tốn) đã được thể hiện trong bài tập cuối kỳ của sinh viên. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-31