NGÔN NGỮ VÀ CHÍNH TRỊ: CÁC BÀN THẢO VỀ QUỐC VĂN CỦA PHẠM QUỲNH TRÊN NAM PHONG TẠP CHÍ

  • Nguyễn Thị Kim Nhạn
Từ khóa: Phạm Quỳnh, quốc ngữ, quốc văn, quốc học, chính trị.

Tóm tắt

Bài viết phác thảo bối cảnh lịch sử của những thảo luận của Phạm Quỳnh trên
Nam phong tạp chí, từ đó làm rõ vị trí của quốc ngữ trong mối quan hệ với vấn đề quốc
học mà Phạm Quỳnh coi đây là tâm điểm trong dựa án văn hóa của mình; đồng thời chỉ ra
được mối liên hệ giữa ngôn ngữ với vận mệnh đất nước và tầm quan trọng của việc phải
giữ gìn vốn tiếng nói của dân tộc trong dự án chính trị của ông

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-18
Chuyên mục
Bài viết