KHAI THÁC CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở NAM BỘ

  • Phan Thị Ngàn
Từ khóa: Nam Bộ, giá trị văn hóa, phát triển du lịch, khai thác giá trị văn hóa

Tóm tắt

Nam Bộ là một vùng đất có nhiều giá trị văn hóa đặc sắc được thể hiện trong hoạt
động sản xuất, tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, văn học, nghệ thuật, cách thức ăn, mặc, ở, đi
lại,… Đối với ngành du lịch, những giá trị văn hóa này không chỉ tạo ra môi trường và
điều kiện cho ngành du lịch phát sinh và phát triển, mà còn quyết định quy mô, thể loại,
chất lượng và hiệu quả của hoạt động du lịch. Vậy trong những năm qua, ngành du lịch ở
Nam Bộ đã khai thác những giá trị văn hóa này như thế nào? Trong quá trình khai thác có
những vấn đề gì đặt ra? Cần phải có những giải pháp gì để khai thác một cách hiệu quả
và bền vững hơn nữa những giá trị văn hóa của Nam Bộ trong phát triển du lịch? Bài viết
này sẽ đi vào giải đáp những vấn đề nêu trên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-18
Chuyên mục
Bài viết