THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

  • Trần Thị Tuyết Lan
Từ khóa: Buôn Ma Thuột, chính sách, chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ, phụ nữ.

Tóm tắt

Thời gian qua, thành phố Buôn Ma Thuột cũng như các địa phương khác trong
cả nước đã và đang nỗ lực để thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Dưới
sự chủ trì thực hiện của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Buôn Ma Thuột, việc thực hiện
chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ở đây đã đạt được những thành tựu to lớn nhưng
vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Bài viết trình bày kết quả thực hiện chính sách
và một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, từ đó đề xuất một số giải pháp góp
phần nâng cao hiệu quả, hoàn thiện chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ở thành
phố Buôn Ma Thuột trong thời gian tới

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-18
Chuyên mục
Bài viết