VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Nguyễn Thị Thanh Tùng
Từ khóa: bệnh viện, công tác xã hội, công tác xã hội trong bệnh viện, nhân viên xã hộ

Tóm tắt

Công tác xã hội bệnh viện là một trong những lĩnh vực quan trọng trong công
tác xã hội. Tại các bệnh viện, vai trò của nhân viên xã hội được thể hiện rõ nét, mang tính
chuyên nghiệp cao và là thành phần không thể thiếu trong hỗ trợ người bệnh, người nhà
người bệnh và nhân viên y tế. Nghiên cứu về vai trò của công tác xã hội tại các bệnh viện
ở Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu chính: định
lượng (tổng số mẫu là 120) và định tính (tổng số mẫu là 15) theo cách chọn mẫu chỉ tiêu
tại các tổ/phòng công tác xã hội trên 3 tuyến bệnh viện: quận/huyện, thành phố và trung
ương. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện nay tại Thành phố đều có tổ/phòng công tác xã
hội trên tất cả các tuyến bệnh viện từ quận/huyện trở lên. Các hoạt động công tác xã hội
đã phát huy hiệu quả nhất định trong hỗ trợ người bệnh, thân nhân người bệnh và nhân
viên y tế với nhiều hình thức,… Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn những khó khăn trong việc
tổ chức các hoạt động đúng chuyên môn, phương pháp; còn hạn chế trong tiếp cận người
thật sự có nhu cầu, vai trò của công tác xã hội chỉ tập trung ở các hoạt động hỗ trợ người
nghèo,… Trên cơ sở này, chúng tôi cũng đưa ra các đề xuất về giải pháp nhằm nâng cao
tính chuyên nghiệp về vai trò của nhân viên công tác xã hội trong bệnh viện

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-19
Chuyên mục
Bài viết