TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 4 – 5 CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG MỚI

  • Lê Thúy Mai
Từ khóa: Chương trình giáo dục phổ thông 2018, lịch sử lớp 4 - 5, giáo dục Tiểu học.

Tóm tắt

Hoạt động trải nghiệm (HĐTN) là nội dung bắt buộc trong Chương trình giáo
dục phổ thông 2018. Hoạt động này rèn luyện cho học sinh nhiều phẩm chất, năng lực cần
thiết. Tuy nhiên, không phải tất cả giáo viên lịch sử ở trường phổ thông đều nhận thức đầy
đủ về HĐTN. Trong phạm vi bài viết này, trên cơ sở đưa ra vai trò của tổ chức hoạt động
trải nghiệm trong dạy học môn Lịch sử; chúng tôi đưa ra một số biện pháp góp phần nâng
cao hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử lớp 4 – 5 của chương
trình phổ thông mới

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-19
Chuyên mục
Bài viết