HỰC TRẠNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

  • Vũ Đình Hiếu, Đinh Thị Kiều Oanh
Từ khóa: Năng lực ngoại ngữ, giảng viên, cách mạng công nghiệp 4.0.

Tóm tắt

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời
sống xã hội, mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với tất cả các lĩnh
vực của đời sống. Đối với giáo dục Đại học, đòi hỏi phải có sự định hướng, điều chỉnh
trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Để đáp ứng được những thay đổi đó,
buộc mỗi giảng viên Đại học phải có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, tích cực
học tập đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với giảng viên, đặc
biệt là năng lực về ngoại ngữ. Bài viết tập trung phân tích: 1/ Những yêu cầu về năng lực
ngoại ngữ đối với giảng viên Đại học; 2/ Thực trạng năng lực ngoại ngữ và hoạt động đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ của giảng viên; 3/ Khuyến nghị nhằm nâng
cao năng lực ngoại ngữ của giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-19
Chuyên mục
Bài viết