LỖI CHUYỂN DI TRONG KẾT HỢP TỪ CỐ ĐỊNH GIỮA TÍNH TỪ VÀ GIỚI TỪ

  • Nguyễn Diệu Linh
Từ khóa: Kết hợp từ cố định, lỗi chuyển di

Tóm tắt

Trong quá trình thụ đắc ngôn ngữ thứ hai, do những đặc điểm giống và khác
nhau giữa tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ đích, người học có thể mắc lỗi. Lỗi đóng vai trò rất
quan trọng đối với người học, người dạy và các nhà nghiên cứu. Lỗi xuất hiện trong nhiều
khía cạnh ngôn ngữ trong đó có kết hợp từ cố định. Nghiên cứu này, dựa trên cơ sở lý
thuyết về kết hợp từ cố định và lỗi của Firth (1957), Cruse (1986), Lennon (1991) Ellis
(1994) Richards và Schmidt (2002), đã tiến hành khảo sát 50 luận văn thạc sĩ, chủ yếu về
ngôn ngữ học nhằm xác định ra các lỗi về từ vựng mà người viết hay mắc phải. Kết quả
khảo sát bước đầu cho thấy, người viết mắc khá nhiều lỗi chuyển di trong kết hợp giữa
tính từ và giới từ trong kết hợp từ cố định. Kết quả này, cùng với những nghiên cứu tiếp
theo về kết hợp từ cố định, sẽ đóng góp những tư liệu lý luận và thực tiễn quan trọng vào
việc dạy và học tiếng Anh cho người Việt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-19
Chuyên mục
Bài viết