PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẠO LỰC CÁCH MẠNG TỔNG HỢP TRONG ĐƯỜNG LỐI CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954 – 1975)

  • Vũ Thị Duyên
Từ khóa: Sáng tạo, lịch sử Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, bạo lực, sức mạnh, chống Mỹ

Tóm tắt

Thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả của nhiều nhân tố
tạo lên sức mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam, nhân tố chính là sự lãnh đạo đúng
đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết hợp nhuần nhuyễn và thành công chủ nghĩa Mác
– Lênin với sức mạnh tổng hợp của nhân dân ta. Thắng lợi đó là thắng lơi của đường lối
chính trị, đường lối quân sự độc lập tự chủ sáng tao, Đảng đã tìm ra phương pháp đấu
tranh đúng đắn thực hiện khởi nghĩa toàn dân và chiến tranh nhân dân, trong đó phương
pháp sử dụng bạo lực cách mạng tổng hợp đóng vai trò quan trọng làm lên thắng lợi vẻ
vang của dân tộc ta trong kháng chiến chông Mỹ, cứu nước

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-19
Chuyên mục
Bài viết