GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM

  • Bùi Hồng Ngọc
Từ khóa: Từ khoá: Giải quyết tranh chấp, trực tuyến, ORD

Tóm tắt

“Kinh tế số” là bước phát triển tất yếu, phù hợp với xu thế mới, mang lại hiệu quả và
giá trị lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cùng với những giao dịch thuận lợi, còn không ít những tranh
chấp xảy ra trong hoạt động thương mại nói chung và hoạt động thương mại điện tử nói riêng.
Trước xu thế phát triển kinh tế số và thực tiễn về nhu cầu giải quyết tranh chấp thương mại,
bài viết này tìm hiểu về khái niệm, đặc điểm phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến -
Online Dispute Resolution (ODR), một trong những phương thức, cách thức giải quyết tranh
chấp thương mại. Bên cạnh đó, từ những phân tích thực trạng pháp luật về phương thức giải
quyết tranh chấp trực tuyến, cũng như đánh giá về ưu, nhược điểm của phương thức giải quyết
tranh chấp trực tuyến tại Việt Nam, bài viết cũng xin đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến trong bối cảnh kinh tế số tại
Việt Nam hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-10
Chuyên mục
Bài viết