Sự phát triển của Nho giáo thời kỳ Lý - Trần

  • Doãn Chính

Abstract

Để làm rõ quá trình phát triển của Nho giáo với tư cách học thuyết chính trị - đạo đức trong thời kỳ Lý - Trần, trong bài viết này, các tác giả đã đưa ra và luận giải: 1. Những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa, giáo dục ở thời kỳ Lý - Trần; 2/ Quan niệm của vua, quan thời Lý - Trần về đạo trị nước, yên dân của Nho giáo; 3/ Tư tưởng về "Trời" và "mệnh Trời" của Hán Nho và ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội Việt Nam thời Lý - Trần; 4/ Các Nho sĩ Việt Nam thời Lý - Trần vận dụng các phạm trù đạo đức Nho giáo trong lĩnh vực chính trị và xây dựng các chuẩn mực đạo đức; 5/ Quá trình hình thành, phát triển và vị trí chủ đạo của giáo dục Nho học trong nền giáo dục đất nước thời Lý Trần
điểm /   đánh giá
Published
2012-09-18
Section
Các bài viết/Articles