Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi

  • Nguyễn Tài Đông

Abstract

Hàn Phi (khoảng 280-233 trước công nguyên) là người tập đại thành tư tưởng Pháp gia. Ông đã tiếp thu điểm ưu trội của ba trường pháp "pháp", "thuật", "thế" để xây dựng và phát triển một hệ thống lý luận pháp trị tương đối hoàn chỉnh và tiến bộ so với đương thời. Coi pháp luật là công cụ hữu hiệu để đem lại hòa bình, ổn định và công bằng. Hàn Phi đã để xuất tư tưởng dùng luật pháp để trị nước. Ông đưa ra một số nguyên tắc cơ bản trong xây dựng và thực thi pháp luật, như pháp luật phải nghiêm minh, không phân biệt sang hèn, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật... Với những tư tưởng đó, học thuyết của Hàn Phi được người xưa gọi là "học thuyết của đế vương". 
điểm /   đánh giá
Published
2012-09-18
Section
Các bài viết/Articles