Phác thảo về kinh tế học sinh thái Mác xít

  • Liu Sihua

Abstract

C. Mác là nhà lý luận tiên phong khẳng định rằng, con người nên tuân theo cách phát triển bền vững. Học thuyết của ông là học thuyết giải phóng con người và tự nhiên, làm thành giá trị và nguyên tắc cao nhất của kinh tế học sinh thái mácxit là khoa học vạch ra quy luật, cơ chế tổ chức thống nhất, sự vận động và phát triển của nó. Kinh tế học mác xít không có sự kết nối giữa lý luận kinh tế học và tư tưởng sinh thái của C. Mác, không làm rõ ý nghĩa của môi trường sinh thái tự nhiên đối với nền văn minh hiện đại, với sự phát triển kinh tế - xã hội của con người. Do vậy, xây dựng kinh tế học sinh thái mác xít mang đặc sắc Trung Quốc là một nhiệm vụ quan trọng của các nhà nghiên cứu kinh tế mác xít Trung Quốc
điểm /   đánh giá
Published
2012-09-18
Section
Các bài viết/Articles