Về khái niệm "Tinh thần tuyệt đối" trong triết học Hêghen

  • Nguyễn Chí Hiếu

Abstract

Luận giải và làm rõ nội dung của khái niệm "Tinh thần tuyệt đối" trong triết học Hêghen, trong bài viết này, trước hết tác giả bài viết đã làm rõ vị trí của khái niệm này trong Triết học tinh thần của ông, đồng thời luận giải quá trình đi từ nhận thức cái Tuyệt đối đến nhận thức cái Tinh thần ở ông. Với Hêghen, cái tinh thần là sự thống nhất giữa ý thức và tự ý thức, là quá trình nó tự vận động, tự biểu hiện và tự nhận thức mình theo tính tất yếu và đó chính là ý niệm đã trở lại với chính mình; còn Tinh thần tuyệt đối là sự "dung hòa hoàn hảo" giữa tự nhiên và tinh thần, giữa tinh thần chủ quan và tinh thần khách quan - sự dung hòa của tất cả các mặt đối lập trong quá trình nhận thức tính tất yếu của nó, là tư duy của tinh thần về chính bản thân mình với tư cách chân lý tuyệt đối, vừa là kết quả vừa là quá trình tinh thần tự nhận thức bản thân mình thông qua con người, xã hội loài người và lịch sử. Tiếp đó, tác giả bài viết đưa ra những nhận xét sơ bộ về khái niệm Tinh thần tuyệt đối của Hêghen
điểm /   đánh giá
Published
2012-09-18
Section
Các bài viết/Articles