Về một số đặc trưng trong tam đoạn luận Al-Pharabi (so sánh với quan niệm của Arixtốt)

  • Nguyễn Gia Thơ

Abstract

Về một số đặc trưng trong tam đoạn luận Al-Pharabi (so sánh với quan niệm của Arixtốt)
điểm /   đánh giá
Published
2012-09-20
Section
Các bài viết/Articles