HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH TẠI VIỆT NAM

  • Đình Lành Cao
  • Nguyễn Đình Huy
  • Trương Thị Tường Vi
Từ khóa: Quyền tác giả, chương trình máy tính, phần mềm, thực thi.

Tóm tắt

Bài viết này làm rõ thực trạng thực thi quyền tác giả (QTG) đối với chương trình máy tính (CTMT) thông qua các hành vi xâm phạm QTG đối với CTMT với những nội dung: khái niệm và các tiêu chí nhận diện hành vi xâm phạm QTG đối với CTMT, các hành vi xâm phạm QTG đối với CTMT phổ biến hiện nay, từ đó kiến nghị hoàn thiện các quy phạm pháp luật liên quan.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-11-16