MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM THEO CAM KẾT CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

  • Đình Lành Cao
  • Trần Tuấn Sơn
Từ khóa: bảo vệ quyền; người lao động; Hiệp định Đối tác và toàn diện xuyên Thái Bình Dương

Tóm tắt

Bài viết đề cập đến những vấn đề cơ bản về bảo vệ quyền của người lao động trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – CPTPP. Những phân tích, đánh giá trong bài viết sẽ làm phong phú và sâu sắc hơn những vấn đề về bảo vệ quyền con người nói chung và quyền của người lao động nói riêng, đặc biệt là quyền của người lao động, đáp ứng những tiêu chuẩn lao động cơ bản được đề cập trong Hiệp định CPTPP.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-30