PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM CHO VAY LÃI NẶNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ DƯỚI GÓC ĐỘ TỘI PHẠM HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  • Đình Lành Cao
  • Hà Lệ Thuỷ
Từ khóa: tín dụng đen, cho vay lãi nặng, phòng ngừa tội phạm, tội phạm học

Tóm tắt

 Phòng ngừa tội phạm nói chung và phòng ngừa tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là một hoạt động tất yếu và không thể thiếu ở trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ở Việt Nam hiện nay. Với những tác hại và hệ lụy mà hành vi cho vay lãi nặng hay còn gọi là tín dụng đen đã gây ra cho xã hội, cho các cá nhân, tổ chức, điều này cho thấy cần phải có những thiết chế phù hợp và những điều chỉnh kịp thời để có thể răn đe tội phạm, vi phạm. Do đó, việc phân tích và đánh giá dấu hiệu pháp lý hình sự của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành cũng như phân tích dưới góc độ tội phạm học để qua đó tìm ra các biện pháp phòng ngừa là điều cần thiết.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-30