TÍNH HỢP PHÁP VÀ TÍNH HỢP LÝ CỦA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ ĐẤT Ở VIỆT NAM

  • Đình Lành Cao
  • Châu Hoàng Thân
Từ khóa: Giá đất, quyết định, quản lý đất đai.

Tóm tắt

Thực trạng giá đất ở nước ta cho thấy đây là nội dung phát sinh nhiều xung đột, mâu thuẫn trong quản lý đất đai. Chất lượng các quyết định quản lý nhà nước về giá đất là một trong những nguyên nhân gây ra những hạn chế trong công tác quản lý giá đất. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quyết định quản lý nhà nước về giá đất ở Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-30