Quay trở lại chi tiết bài viết CÁCH THỨC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LUẬT HÌNH SỰ Tải xuống tải PDF