GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀU CÁ TẠI TOÀ ÁN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

  • Nguyễn Văn Dũng
Từ khóa: Tranh chấp, hợp đồng bảo hiểm tàu cá, giải quyết tại Tòa án

Tóm tắt

Từ khi có Nghị định 67/2014/CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 “về một số chính sách phát triển thủy sản”, ngư dân có điều kiện vay tiền mua, đóng tàu lớn để đánh bắt xa bờ, đồng thời ký kết hợp đồng bảo hiểm tàu cá với các doanh nghiệp bảo hiểm. Bên cạnh mặt tích cực, đã phát sinh nhiều tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm tàu cá. Nhìn chung, kết quả xét xử của các Tòa án đã kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ngư dân và các bên liên quan, nhưng còn nhiều vụ án bị kéo dài thời gian giải quyết hoặc bị xét xử nhiều lần, gây trở ngại cho ngư dân, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm do phát sinh nhiều vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật. Từ thực tiễn làm công tác xét xử, tác giả nêu một số vướng mắc phát sinh trong giải quyết các vụ án tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ - CP và kiến nghị hướng tháo gỡ vướng mắc nhằm mục đích góp phần
hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan, giúp người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư cho hoạt động khai thác thủy sản, tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-29